แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก และบ้านเช่าของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก และบ้านเช่าของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผู้เรียน