โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อสร้างความรอบรู้วัยรุ่นยุคใหม่ สุขภาพดี ปัญญาดี ทักษะชีวิตดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อสร้างความรอบรู้วัยรุ่นยุคใหม่ สุขภาพดี ปัญญาดี ทักษะชีวิตดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อสร้างความรอบรู้วัยรุ่นยุคใหม่ สุขภาพดี ปัญญาดี ทักษะชีวิตดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายนิพนธ์ กุลนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี และคณะ เป็นวิทยากร โดยมีนางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี