ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ขอผ่อนผันเอกสารการสำเร็จการศึกษา

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ขอผ่อนผันเอกสารการสำเร็จการศึกษา

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่ขอผ่อนผันเอกสารการสำเร็จการศึกษา ( ปพ.๑,รบ.๑)
ที่ยังไม่นำส่งเอกสารให้นำส่งภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าว งานทะเบียนจะประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ