ประชุมขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ประชุมขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา

(ข่าว ปวส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมบัวแก้ว อาคารปทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นรูปธรรม นำสู่การปฏิบัติได้จริงจึงได้นำเสนอ
แนวทางการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั้ง ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑. การอบรมวิชาชีพระยะสั้น
๒. การสะสมผลการเรียน
๓. การร่วมพัฒนารายวิชา ต่อที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย