กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และได้เน้นย้ำเรื่องการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของการเป็นนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้มีนายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง การเล่นดนตรีไทย/สากล เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดร้องเพลงและการประกวดวงดนตรี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง