แจ้งนักเรียนนักศึกษามีรายชื่อต่อไปนี้คือนักศึกษาที่ส่งเอกสารรับเงินเรียนฟรีไม่ครบและมีการแก้ไข

แจ้งนักเรียนนักศึกษามีรายชื่อต่อไปนี้คือนักศึกษาที่ส่งเอกสารรับเงินเรียนฟรีไม่ครบและมีการแก้ไข

ประกาศจากงานการเงิน
แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ คือนักศึกษาที่ส่งเอกสารรับเงินเรียนฟรีไม่ครบและมีการแก้ไข สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ 098-7468698