ประกาศ ปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)

ประกาศ ปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ปรับการจัดการเรียนการสอน
เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกชั้นปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น