การประชุมเชิงปฏิบัติการและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางอรทัย ซาเสน หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และเป็นแนวทางในการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป