แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แก่คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุม ๗๑๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้ จำนวน ๑ ท่าน คือ นายวิทยา กองตระกูลดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป