การประชุมขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ให้สอดคล้องตามนโยบาย

การประชุมขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ให้สอดคล้องตามนโยบาย

วันที่ ๘ – ๙ธันวาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ พร้อมด้วย นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนการดําเนินงานของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ให้สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ทั้งนี้มี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.นิติ นาชิต ผอ.สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผอ.สำนักความร่วมมือ และผอ.ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ๑๕ ศูนย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินทนิล ๑ ชั้น ๒ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร