การฝึกอบรม The Training Workshop Project on ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

การฝึกอบรม The Training Workshop Project on ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม The Training Workshop Project on ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ Internal Audit by BSI ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT ต่อไป