การมอบนโยบายเกี่ยวกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

การมอบนโยบายเกี่ยวกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ ๕พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาต่อไป