นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัย จังหวัดอุบลราชธานี

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ และมอบความห่วงใย ให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตั้งจุดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เพื่อบรรเทาภัยและฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิทวัต ปัญจมะวัต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ดำเนินการให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการประกอบอาชีพที่ชำรุดเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน ๑๗๐ ถุง อาหารกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒,๔๐๐ ขวด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชม นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ที่ได้ช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติเช่นนี้