การคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

การคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้มีภาพถ่ายการจราจรติดขัด บริเวณหน้าทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เผยแพร่ผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง ทั้งนี้เนื่องมาจาก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ตามคู่มือแนวปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำหรับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ซึ่งในวันแรกของการเปิดการเรียนการสอน มีจำนวนรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษา ที่จอดไว้ในจุดที่กำหนดภายในพื้นที่วิทยาลัยฯ มากกว่า ๔,๐๐๐ คัน ทำให้การคัดกรองเป็นไปด้วยความล่าช้า ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ประชุมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการทุกฝ่าย ร่วมประชุมแก้ไขปัญหา ซึ่งมีผลสรุปในทางปฏิบัติ คือ จัดตั้งจุดคัดกรองแยกสำหรับนักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าตรวจวัดอุณหภูมิ ทางประตูเข้าที่ ๓ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ให้นำรถจักรยานยนต์เข้าจอดในจุดที่กำหนด ทางประตูเข้าที่ ๑ และประตู ๒ ก่อนเดินเข้าแถวเว้นระยะห่าง ๒ เมตร เข้าจุดตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณทางเดิน หน้าอาคารหอประชุมโดมใหญ่ ก่อนแยกเข้าห้องเรียนของตนเอง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนด้านหน้าทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้ นอกจากนั้น วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดหาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ให้กับคณะครูทุกท่าน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนนักศึกษา ก่อนเข้าห้องเรียน รวมไปถึงการจัดอ่างล้างมือ และเครื่องกดเหยียบเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดที่กำหนดในอาคารต่างๆ รวมถึงบริเวณทางเข้าโรงอาหาร แม้ในปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ภายในจังหวัดอุบลราชธานีจะไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่การรวมตัวกันของมวลชนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ ทางวิทยาลัยฯ ก็ไม่สามารถละเลยต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งได้ ดังนั้นหากเราไม่ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือจนกว่ายอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยจะเท่ากับศูนย์ ก็อาจจะทำให้เชื้อโรคโควิด ๑๙ กลับมาระบาดอีกระลอกก็เป็นได้