โครงการขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

โครงการขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา คณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร (จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดอบรม ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความรักชาติ ให้กับเยาวชน และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป