แผนกวิชาช่างอากาศยาน วท.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างอากาศยาน วท.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการนี้ได้รับเกียรติจากเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และนายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้านการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความเป็นมาของสาขาวิชาช่างอากาศยานและเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนในอนาคต โดยมี นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน และนายสุรพงศ์ กันตะบุตร ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างอากาศยานต่อไป