ประกาศห้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ประกาศห้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ประกาศจากงานการเงิน
ให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกแผนกวิชา ติดต่อขอรับใบสำคัญรับเงิน
ที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เพื่อกรอกข้อมูล และรับเงิน เรียนฟรี 15 ปี ตามตารางที่แนบมานี้