ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ทุกระดับชั้นและ
รายเก่าย้ายสถานศึกษา, เว้นระยะการกู้ หรือรายเก่า ระดับชั้น ปวส.1
ให้เข้าไปทำการยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ของ กยศ. หรือ แอพพลิเคชั่น กยศ. Connect และส่งแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืมที่งานแนะแนวฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นี้