พิธีมอบชุด COVID-๑๙ HUNTER

พิธีมอบชุด COVID-๑๙ HUNTER

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีมอบชุด COVID-๑๙ HUNTER ชุดปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สำหรับเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรอบรู้ในการเฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอุทัย ทองเดช ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบชุด COVID-๑๙ HUNTER และได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ผู้สร้างสรรค์โครงการ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน พิธีมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี