วท. อุบลฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

วท. อุบลฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุขวิทย์ จันทวารี และนายวัชรพงศ์ สมความตั้งใจ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ นายดนัยยศ ผลาเลิศ นายสนธยา วงษ์สุข และนางสาวธัญสุดา โสดาวงษ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยผลจากการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง