การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ