วท.อุบลฯ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “เกษียณ เกษมสันต์ รักมั่น มุทิตา”

วท.อุบลฯ จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “เกษียณ เกษมสันต์ รักมั่น มุทิตา”

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “เกษียณ เกษมสันต์ รักมั่น มุทิตา” ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่ ๑.นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์ ครู แผนกวิชาโยธา ๒.นายเชาวลิต บุญมา ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ๓.นางนภา เสมอภาค เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ ๔.นางจันทร์เพ็ญ จำปาอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผล ๕.นางจินตนา ไฉยากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ๖.นางหนูจร สิงห์เสน งานอาคารสถานที่ ณ อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิยม แสงวงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายประดิษฐ์ พาชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และครูอาวุโส ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้เกษียณอายุราชการ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวอำลาราชการต่อคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้