ติดตามการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอากาศยาน

ติดตามการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน ร่วมให้การต้อนรับ นาวาอากาศตรี บัญชา ชุนสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน และคณะ ที่ให้เกียรติร่วมติดตามการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอากาศยาน และการขอรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน Approved Maintenance Organization : AMTO ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี