ประกาศ การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 9-10 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 9-10 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่องการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 9-10 ภาคเรียนที่ 2/2564

เนื่องจากเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางปกติ เป็นรูปแบบ Online และรูปแบบ Onsite ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น