การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

วันที่ ๑๐ มิถุนายน๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธี มีนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่งานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป