กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศ ระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวส.๑(ม.๖) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศ ระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวส.๑(ม.๖) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศ ระดับชั้น ปวช.๒ และ ปวส.๑(ม.๖)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี