ประกาศจากงานทะเบียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม , รีเกรด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม , รีเกรด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน
ลงทะเบียนเรียนซ้ำ, เรียนเพิ่ม , รีเกรด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 15.30 น.
ติดต่อได้ที่ งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในวันเวลาราชการ