แผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

แผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางเบญญาดา อ่อนน้อม หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยอาศัยสื่อการสอนที่แปลกใหม่ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต่อไป