โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูที่ปรึกษา อวท. และคณะ เข้าร่วมงานประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการ อวท. ประจำปี ๒๕๖๕ ได้เปิดประชุมองค์การ และมอบงาน ให้กับคณะกรรมการ อวท. ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไป