นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวิชา มั่นยืนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ แผนกวิชาโยธาและแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน โดยได้ให้คำแนะนำในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการติดตามประเมินผล และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตราฐานการอาชีวศึกษาต่อไป