ประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

ประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ จัดการประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยมี สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ภาครัฐ จำนวน ๙ แห่ง สถานศึกษาเอกชน จำนวน ๑๙ แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ จำนวน ๕๙ แห่ง และได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ(Memorandum Of Understanding:MOU) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ และสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีสถานศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือดังนี้.-
1. อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙
2. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนนารีนุกูล
3. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
4. วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนอ่างศิลา
5. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
7. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนพังเคนพิทยา
8. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
9. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
10. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
11. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนวารินชำราบ
12. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนนารีนุกูล
13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2
การประชุมและลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๔ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ คณะผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก