วท.อุบลฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าหมวดวิชา ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ และหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ต่อไป