ประกาศ การเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ประกาศ การเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่องการเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564