วท.อุบลฯ จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดกุดคูณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางดาราวรรณ รอดสิน หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตและสังคม อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามพุทธพิธีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป