การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สัปดาห์ที่ 1-2 (วันที่ 2 – 12 พฤศจิกายน 2564)
ดังรายละเอียดที่แนบมานี้