วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมหอพัก บริเวณรอบสถานศึกษา

วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมหอพัก บริเวณรอบสถานศึกษา

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวันชัย นิยมวงศ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วย นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง และนายสถาพร แสวงแก้ว ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ประกอบการหอพัก ที่อยู่บริเวณโดยรอบของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พักอาศัยอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันในการกำกับดูแล และเฝ้าระวังความปลอดภัยในการพักอาศัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบสถานศึกษาอีกด้วย