การประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

การประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๐๐ น. นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และนำสนทนาในเรื่อง “การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคต” ในการนี้ นายรณวิทธ์ ปริยฉัตรตระกูล กรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้มี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินทนิล ๔ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ“การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคต” อีกด้วย