โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นำตัวแทนคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพันธ์ ทวีศรี สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด