การประชุมเพื่อการเตรียมสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้านสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และสมรรถนะภาษาอังกฤษ

การประชุมเพื่อการเตรียมสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้านสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และสมรรถนะภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางพนิดาองค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นางสาวดุษฎีพร ดวงศรี นางจินตนา จินดาศรี และนางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์ คณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อการเตรียมสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้านสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และสมรรถนะภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการประชุมโดยสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป