แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการนิเทศกำกับติดตามนักศึกษา ในสถานประกอบ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการนิเทศกำกับติดตามนักศึกษา ในสถานประกอบ

วันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุนทร ดอนชัย นายชาญวิทย์ กอแก้ว ว่าที่ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร นายสถิระ กาญจันดา นายโชคชัย แสนโท และนายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการนิเทศก์กำกับติดตามนักศึกษาในสถานประกอบการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการซึ่งเป็นแนวทางที่นำไปสู่การแก้ปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะและประสบการณ์ตรง ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ต่อไป