ประชุมเรื่องการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙

ประชุมเรื่องการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตนภายในสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ควรยึดถือปฏิบัติกันเป็นแนวทางเดียวกัน ในช่วงของการเปิดภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓ อีกทั้งยังเน้นย้ำเรื่อง ๖ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษาดังนี้ ๑. คัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา ๒. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ๓. จัดจุดล้างมืออย่างเพียงพอ ๔. เว้นระยะห่างระหว่าง ๑-๒ เมตร ๕. ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ ๖. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ลดเวลาทำกิจกรรม โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี