การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งจัดสอบในวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางพนิดา องค์สวัสดิ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติต่อไป