สอจ.อุบลฯ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

สอจ.อุบลฯ จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับเกียรติจากนายพุฒิชาติ ทัดเทียม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ในการนี้นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ผู้จัดทำโครงงานระดับ ปวช. ๑ ผลงาน “การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำกระถางย่อยสลาย” และระดับปวส. ๑ ผลงาน “การสร้างและหาประสิทธิภาพระบบผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในครัวเรือน” เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป