ประธาน อศจ.อุบลฯ เยี่ยมชมการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างยนต์

ประธาน อศจ.อุบลฯ เยี่ยมชมการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสาขาวิชาช่างยนต์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม ได้แก่ การแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) ณ อาคาร ๖ ต่อมา เวลา ๐๙.๔๐ น. ได้เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม , ทักษะงานเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ หลังจากนั้น เวลา ๐๙.๕๐ น. ได้เดินทางไปที่แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เพื่อชมการแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน และเดินทางไปแผนกวิชาเครื่องกล เพื่อชมการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล , ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน , ทักษะงานจักรยานยนต์ , ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยการแข่งขันทักษะทุกรายการนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคที่อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายต่อไป