โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป