ประกาศงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ มาทำการถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ประกาศงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ มาทำการถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ประกาศงานทะเบียน
ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑มาทำการถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่ ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ ตามวันและเวลาดังนี้