กำหนดวันการชำระเงินค่าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2ปีการศึกษา 2565

กำหนดวันการชำระเงินค่าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดวันการชำระเงินค่าพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2ปีการศึกษา 2565
ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและได้ตอบแบบสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้มาติดต่อชำระเงินได้ที่ งานการเงิน ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น.