การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย และผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป