นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน – นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
จบ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 และ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่งานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
(ในวันและเวลาราชการ)