วท.อุบลฯ ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๖

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบแนวทางการเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามให้นักศึกษาได้เรียนรู้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของคนไทย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ และผู้บริหาร อีกด้วย